แจ้งเรื่องร้องเรียนโทร
1178
หรือ 075 - 611097
:: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการ ตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทางน้ำ ทางอากาศการให้บริการและควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราช อาณาจักรจนกระทั่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนติดตามดูแลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญา กรรม ภายในราชอาณาจักรรวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้มีการก้าวล้ำอธิปไตยและกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม อำนาจและหน้าที่ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
(1) งานตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศ 
(2) งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ 
(3) งานบริการคนเข้าเมือง 
    - งานขออยู่ต่อระยะยาวและระยะสั้นและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
    - งานขอสงวนสิทธิกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 
    - งานการรับแจ้งที่พักกับคนต่างด้าว 90 วัน 
    - งานการรับแจ้งจากผู้ประกอบการโรงแรม เคหะสถาน ที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 
    - งานตรวจลงตราศูนย์พิสูจน์สัญชาติ 
(4) งานผลักดันส่งกลับ 
(5) งานสืบสวนปราบปราม 
    - สืบสวนจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย 
    - สืบสวนจับกุมคนต่างด้าวที่มาทำกระทำความผิดกฎหมายในเขตพื้นที่และงานอาชญากรรมข้ามชาติ 
    - งานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย 
    - งานตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออยู่ต่อ และการตรวจโรงแรม เคหะสถาน เกี่ยวกับการแจ้งที่พักของ คนต่างด้าว 
(6) งานอำนวยการ 
    - งานนโยบายและแผน 
    - งานธุรการและกำลังพล 
    - งานการเงินและงบประมาณ 
    - งานส่งกำลังบำรุง